"Yi-wei" (yee-way) is the Mandarin pronounciation of my Chinese name. Definition courtesy of zhongwen.com.